Projektiranje

FreeGreatPicture.com-15144-d-architectural-design

Građenju građevine može se pristupiti na temelju pravomoćne građevinske dozvole, a graditi se mora u skladu s tom dozvolom. U svrhu pojednostavljenja upravnih procedura, tek za određene vrste zahvata u prostoru potrebno je ishoditi lokacijsku dozvolu prije izdavanja građevinske dozvole. Za izdavanje lokacijske dozvole, ako je nužna, potrebno je izraditi idejni projekt.

Građevine se s obzirom na zahtjevnost postupaka u vezi s gradnjom razvrstavaju u pet skupina, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi:

1. skupina – građevine planirane Državnim planom prostornog razvoja

2. skupina – građevine za koje se prema posebnim propisima posebni uvjeti utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

3. skupina – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti

4. skupina – građevine za koje se utvrđuju uvjeti priključenja, a ne utvrđuju se drugi posebni uvjeti

5. skupina – građevine koje nisu razvrstane u 1., 2., 3. ili 4. skupinu.

Za izdavanje građevinske dozvole, bez obzira da li joj prethodi izdavanje lokacijske dozvole, morate izraditi glavni projekt.

Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta. Glavni projekt za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu izdaje lokacijska dozvola izrađuje se u skladu s lokacijskim uvjetima određenim tom dozvolom, ako se lokacijska dozvola ne izdaje, izrađuje se u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom.

Izvedbeni projekt je skup nacrta i dokumenata kojim se razrađuje tehničko rješenje dano glavnim projektom. Izvedbeni projekt se izrađuje za građenje građevina 1. skupine te u slučaju u kojem su to investitor i projektant ugovorili ugovorom.

Upravljanje projektima označava sve sposobnosti i vještine kako bi se projekt u konačnici ostvario na optimalan način. Prikupljaju se ponude izvođača, odabiru se optimalne, ugovaraju se poslovi i izgradnja započinje. Iznimno je važno izabrati pouzdanog i odgovornog izvođača, kvalitetno organizirati gradilište i na vrijeme predvidjeti i otkloniti moguće poteškoće na gradilištu.

Dokumentacija za legalizaciju objekta se prikuplja ovisno o veličini zgrade, a one su podjeljenje u četiri kategorije.

  • Zahtjevna zgrada – iznad 400 m² ukupne bruto površine: tri primjerka arhitektonske snimke izvedenog stanja zgrade, tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja zgrade, izjava o mehaničkoj stabilnosti
  • Manje zahtjevna zgrada – ispod 400m² ukupne bruto površine: tri primjerka snimke izvedenog stanja zgrade, tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja zgrade
  • Jednostavna zgrada – ispod 100m² ukupne bruto površine: tri primjerka snimke izvedenog stanja zgrade, tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja zgrade
  • Pomoćna zgrada -do 50 m² tlocrtne površine pod uvjetom da je u funkciji osnovnog objekta koji je legalan: tri primjerka kopije katastarskog plana, akt na temelju kojega je osnovna zgrada izgrađena ili drugi dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgrađena